Historia szkoły

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie mieści się w budynku, który został wybudowany ku uczczeniu Tysiąclecia Państwa Polskiego w r. 1962. Chociaż w Aleksandrowie szkoła istniała już wcześniej, to jednak wszelkie zapisy w Kronice Szkoły datowane są dopiero od początku lat sześćdziesiątych. Najwcześniejszy dotyczy Aktu Elekcyjnego Szkoły Pomnika Tysiąclecia im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie, pow. Opoczno, którego treść została przytoczona obok:

"Działo się w Aleksandrowie, pow. Opoczno tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego pierwszego roku, dziesiątego sierpnia, w szesnastą rocznicę powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, gdy Pierwszym Sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Władysław Gomułka, przewodniczącym Rady Państwa i Ogólno - polskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu był Aleksander Zawadzki, Prezesem Rady Ministrów - Józef Cyrankiewicz, Przewodniczącym Krajowego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół - Czesław Wycech, Pierwszym Sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Franciszek Wachowicz, Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej i Wojewódzkiego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Kielcach był Czesław Domagała, Kuratorem Okręgu Szkolnego Kieleckiego był Zygmunt Pawełczyk, Przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej i Powiatowego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół był Stefan Kalinowski, Pierwszym Sekretarzem Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Marian Sekuła, Inspektorem Szkolnym - Wiktor Kaczmarski.

Dnia dziesiątego sierpnia tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie czternastej dokonano uroczystego położenia kamienia węgielnego pod budynek szkoły podstawowej w Aleksandrowie - Pomnik Tysiąclecia im. Tadeusza Kościuszki. Budowę tę według projektu inż. architekta Janiny Panczkiewicz podjęto z inicjatywy Powiatowego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Opocznie i zrealizowano ze świadczeń zakładów pracy, instytucji, młodzieży szkolnej i rolników powiatu opoczyńskiego w ramach obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Aleksandrów dn. 2 XII (grudnia) 1962 roku."

Pamiątką z tego wydarzenia jest tablica wmurowana przy wejściu do szkoły.

Z zapisów w Kronice wynika, iż ówczesnym kierownikiem szkoły była pani Zofia Migała.

Szkoła służyła nie tylko dzieciom i mieszkańcom pobliskich wsi, była również centrum kultury, rozrywki i wypoczynku.

Dokładniejsze zapiski dotyczące życia szkoły zaczynają się od roku szkolnego 1972/73. W skład Rady Pedagogicznej wchodzili wtedy:

  • dyrektor - Zofia Sipa, córka Karola

nauczyciele:

  • mgrBarbara Moneta
  • Barbara Bernacka
  • Piotr Kacprzyk
  • Zofia Sipa, córka Stefana
  • Zdzisław Sipa
  • Marian Sipa
  • Katarzyna Szokalska

Był to rok, w którym nastąpiły zmiany w podziale administracyjnym i w Aleksandrowie utworzono Urząd Gminy, obejmujący następujące gromadzkie rady narodowe: Aleksandrów, Dąbrowa, Skotniki i część Skórkowic. Z tego też względu w niedługim czasie szkoła zyskała miano szkoły gminnej.

Do najważniejszych wydarzeń w kolejnych latach należy zaliczyć:

grudzień 1975 - marzec 1976

Remont szkoły i założenie centralnego ogrzewania.

wrzesień 1977

Wdrożenie reformy oświatowej.

Zakończenie prac związanych z przekształceniem szkoły w Aleksandrowie w Zbiorczą Szkołę Gminną z funkcją Dyrektora Gminnego.

Przyłączenie klas V - VIII oraz części grona pedagogicznego ze szkoły w Dąbrówce oddalonej o 4 km i utworzenie tam szkoły filialnej podległej Zbiorczej Szkole Gminnej w Aleksandrowie. Tym samym szkoła obejmowała już dwa punkty filialne: w Dąbrówce i w Niewierszynie (w kronice brak dokładnej daty utworzenia tego drugiego, prawdopodobnie był to rok1974). Uczniowie byli dowożeni do szkoły ciągnikiem rolniczym z krytą przyczepą. W żargonie uczniowskim pojazd ten nazywany był "Ciapek", "Buda" lub "Bonanza".

Nie zachowały się żadne zdjęcia "Ciapka", ale powyższe zdjęcie przedstawia pojazd bardzo podobny do niego, z tą różnicą, że nasz "Ciapek" był niebieski i miał drzwi z tyłu.

Zdjęcie pochodzi ze strony https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/tak-do-szkoly-jezdza-wiejskie-dzieci/xwl40z4

r. szk. 1980/81

Zastąpienie ciągnika z przyczepą autobusem. W kronice napisano o tym wydarzeniu w następujący sposób:

"Dużym mankamentem dezorganizującym proces dydaktyczno - wychowawczy był nierytmiczny dowóz uczniów zużytą przyczepą przez SKR. Dlatego też pierwszoplanowym zadaniem było zdobycie własnego środka lokomocji do dowozu uczniów z Dąbrówki i Niewierszyna. Początkowo PKS w Łodzi przekazał nieodpłatnie wyeksploatowanego Jelcza RTO. Samochodem tym dowożone były dzieci do kwietnia 1981 r., następnie MPK Tomaszów Mazowiecki przekazał nieodpłatnie Autosana, którym dowożone były dzieci do czerwca . Następnie po usilnych staraniach w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Tryb. i Ministerstwie Oświaty i Wychowania szkoła otrzymała talon na nowy samochód Jelcz 080. W czerwcu po zakończeniu roku szkolnego gminny dyrektor szkół wraz z kierowcą ob. Janem Żakiem udali się do Jelcza k/Wrocławia po odbiór nowego samochodu. Dla miejscowego środowiska i szkoły było to wydarzenie dużej miary."


Utworzenie Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Przyjęcie do I klasy tejże szkoły 10 uczniów. Po kilku latach szkoła ta przestała istnieć.

r. szk. 1981/82

Wprowadzenie stanu wojennego i próby zawieszenia organizacji uczniowskich i zajęć pozalekcyjnych.

Spotkanie grupy operacyjnej Ludowego Wojska Polskiego z nauczycielami Gminy Aleksandrów.


Remont i konserwacja dachu.

r. szk. 1982/83

Problem braku wody w związku z suszą, wybudowanie studni głębinowej na potrzeby szkoły. Korzystała z niej również okoliczna ludność. W latach dziewięćdziesiątych szkoła została przyłączona do wodociągu wiejskiego.

r. szk. 1983/84

Remont i założenie boazerii ze sklejki na korytarzach i w klasach.


Rozpoczęcie prac przy budowie budynku gospodarczego.


Zniesienie z dniem 1 lipca 1984 r. funkcji Gminnego Dyrektora Szkół i powołanie Inspektora Oświaty i Wychowania jako pracownika administracji państwowej, któremu podlegał Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół z siedzibą w szkole w Aleksandrowie ( z początkiem lat dziewięćdziesiątych stanowisko to przestało istnieć, a siedziba Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie).

r. szk. 1985/86

Wybudowanie szamb i uruchomienie kanalizacji.


Utworzenie gabinetu stomatologicznego czynnego dwa razy w tygodniu. Gabinet istniał krótko, ok. dwóch lat.

r. szk. 1994/95

Przekształcenie Szkoły Filialnej w Dąbrówce w samodzielną jednostkę i tym samym odłączenie się jej od szkoły w Aleksandrowie, która już kilka lat wcześniej przestała być szkołą gminną i nazywała się po prostu Szkołą Podstawową im. T. Kościuszki  w Aleksandrowie. Jednak swoim zasięgiem szkoła obejmowała dalej punkt filialny w Niewierszynie.

1988-1993

Prowadzenie zajęć w dwóch klasach specjalnych, w których nauką objęci byli uczniowie z terenu gminy Aleksadrów skierowani do szkoły specjalnej. Po ukończeniu przez nich szkoły podstawowej klasy specjalne przestały istnieć.

r. szk. 1999/2000

Reorganizacja szkół w związku z wprowadzaną reformą systemu edukacji, likwidacja Szkoły Filialnej w Niewierszynie i przeniesienie uczniów oraz części grona pedagogicznego do szkoły w Aleksandrowie.

Przekształcenie ośmioklasowej szkoły podstawowej w szkołę sześcioklasową.

Utworzenie Publicznego Gimnazjum w Aleksandrowie z siedzibą w Dąbrowie n/Czarną. W Aleksandrowie mieścił się jeden oddział tegoż gimnazjum, w Dąbrowie - dwa.


Zastąpienie dotychczasowego autobusu szkolnego nowym, pomarańczowym gimbusem podarowanym przez MEN.

r. szk. 2000/2001

Likwidacja Szkoły Podstawowej w Ciechominie i przeniesienie uczniów oraz części grona pedagogicznego do szkoły w Aleksandrowie.

Całkowite przeniesienie gimnazjum do Dąbrowy n/Czarną.


Generalny remont w szkole: zmiana dotychczasowego ogrzewania na olejowe, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, ocieplenie budynku na zewnątrz.


Wyposażenie szkoły w pracownię komputerową z dostępem do Internetu.

r. szk. 2004/2005

Utworzenie w budynku szkoły Prywatnego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego należącego do Zespołu Szkół Logos z siedzibą w Piotrkowie Tryb. Założycielami szkoły i jednocześnie jej właścicielami  byli Jolanta Grzesiuk i Zygmunt Rogoziński, zaś dyrektorem została pani Małgorzata Szubert. Z początkiem września 2004 uruchomiona została I klasa tejże szkoły. Nauka odbywała się w cyklu sobotnio-niedzielnym. Korzystali z niej głównie mieszkańcy okolicznych miejscowości.


Modernizacja dawnego boiska szkolnego - wybudowanie ogrodzenia i umieszczenie ławeczek dla widzów. Prace te zostały wykonane z funduszy gminnych. Boisko miało służyć zarówno uczniom naszej szkoły, jak i  drużynie piłkarskiej Błysk-Aleksandrów.

listopad 2008

Unowocześnienie pracowni komputerowej ze środków EFS. Wymiana komputerów na nowe (10 szt. oraz serwer), wyposażenie szkoł w komputer przenośny z projektorem multimedialnym.

2006

Wyremontowanie ze środków gminnych budynku gospodarczego, którego budowę rozpoczęto jeszcze w latach osiemdziesiątych i który do tej pory stał bezużytecznie. Budynek miał służyć jako zaplecze dla drużyny piłkarskiej Błysk-Aleksandrów oraz jako świetlica gminna. Obiekt został oddany do użytku w lipcu 2006 r.

grudzień 2007

Wyposażenie biblioteki szkolnej w centrum multimedialne z dostępem do Internetu. Środki na ten cel pochodziły z EFS.

czerwiec 2008

Uzupełnienie pracowni komputerowej o kolejnych 11 komputerów, komputer przenośny i projektor multimedialny. Środki na tę inwestycję również pochodziły z EFS.

wrzesień 2008

Likwidacja Prywatnego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego należącego do Zespołu Szkół Logos. Po kilku latach działalności szkoła ta przestała istnieć z powodu małej ilości słuchaczy.

14.12.2012

Uroczyste obchody Pięćdziesięciolecia Istnienia Budynku Szkoły 
w Aleksandrowie.


W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Dionizy Głowacki, Zastępca Wójta Paweł Mamrot, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Kowalski, kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki  Jerzy Pietruszka, dyrektorzy sąsiednich szkół, byli i obecni pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 mszą św. w Kaplicy p.w. Matki Bożej Siewnej  w Aleksandrowie w intencji całej szkolnej społeczności, którą odprawił ks. Janusz Stanek, proboszcz parafii w Dąbrowie n. Czarną.

Oficjalna część uroczystości odbyła się w szkole, w niewielkiej, ale wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Bożena Salamaga w krótkim, nieco sentymentalnym przemówieniu przywitała wszystkich gości, w szczególności władze gminy oraz byłych pracowników. Przytoczyła też najważniejsze osiągnięcia szkoły w ciągu ostatnich lat oraz podziękowała panu Wójtowi za okazywane wsparcie.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Dionizy Głowacki  wyrażając swe uznanie dla pracy szkoły i życząc dalszych sukcesów. W imieniu własnym oraz władz gminy na ręce pani dyrektor złożył bukiet kwiatów, list gratulacyjny oraz prezent – wieżę stereofoniczną.

sierpień 2014

Urządzenie przed szkołą placu zabaw dla dzieci.

2014 - 2018

Remont i modernizacja budynku polegające na wygospodarowaniu dodatkowej sali lekcyjnej, wymianie podłóg, zerwaniu starej, zniszczonej boazerii ze sklejki i odnowieniu ścian.


Doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy pochodzące ze środków unijnych. Łącznie szkoła wzbogaciła się o 5 tablic interaktywnych z laptopami i projektorami oraz 10 laptopów uczniowskich.

2017

Reforma oświaty polegająca na stopniowej likwidacji gimnazjum i przywróceniu ośmioklasowej szkoły podstawowej. W czerwcu 2017 r. po raz pierwszy od 17 lat uczniowie klasy szóstej zamiast świadectw ukończenia szkoły podstawowej otrzymali świadectwa promocyjne do klasy siódmej.

2018

Rozpoczęcie budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą miało miejsce 8 czerwca 2018 r.