W szkole Podstawowej w Aleksandrowie uczniowie mają możliwość skorzystania z posiłku jednodaniowego. W załączniku znajduje się umowa, którą rodzic/opiekun prawny dziecka podpisuje z dyrektorem placówki. Wypełnioną i  podpisaną umowę należy dostarczyć do szkoły w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu i ostemplowaniu przez dyrektora, zostanie zwrócony rodzicom.

Umowa